اهدای‌ جنین

اهدای‌ جنین اهدای‌ جنین در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که زوجین توانایی باوری نداشته و صاحب فرزند نشوند. در واقع بهتر است بگوییم زمانی که لقاح تخمک و […]