کولپوسکوپی

کولپوسکوپی کولپوسکوپی از روشهای تشخیصی برای معاینه‌ی اختصاصی سرویکس، واژن و ولووا با بهر‌ه‌گیری از دستگاه کولپوسکوپ است. متخصص زنان با کمک این دستگاه می‌تواند سلولهای مورد نظر را  با […]